Article 92 – Competència i quòrums per a la reforma constitucional

1. La iniciativa legislativa per a la reforma de la Constitució ha de ser aprovada per un mínim de tres cinquenes parts dels diputats del Parlament.
2. Si el projecte de reforma afecta els drets fonamentals del títol primer, caldrà una majoria qualificada de dos terços dels diputats per a ser aprovada.
3. Si es presenta una iniciativa legislativa popular de reforma constitucional, haurà de ser avalada amb un mínim del 25% dels electors amb dret de vot.

Article 91 – Reforma de la Constitució

1. Atès que la Constitució ha d’adaptar-se sempre a la realitat social i política del país, s’estableixen els mecanismes previstos en els articles 92 i 93 per a reformar-ne el text, totalment o parcial.
2. Durant la reforma constitucional, es garanteix la continuïtat en el funcionament de tots els organismes del país.

Article 89 – La moneda i el Banc Central de Catalunya

1. L’euro és la moneda de curs legal a tot l’Estat català.
2. L’emissió de moneda i bitllets serà competència exclusiva del Banc Central de la república, d’acord amb els criteris i límits fixats pel Banc Central Europeu.
3. La seu permanent del BCC serà la ciutat de Barcelona.

Article 88 – Foment de les relacions jurídiques i polítiques

1. Dins el marc d’Europa, l’Estat català fomentarà les relacions de tot tipus amb l’Estat espanyol, amb especial cura de les matèries en què l’interès general sigui comú.
2. Tots els tractats signats per Espanya són assumits per la República de Catalunya, d’acord amb el deure de successió, sens perjudici de ser renegociats en el futur amb les entitats supranacionals concernides.

Article 87 – Relacions de bon veïnatge amb l’Estat espanyol

1. Catalunya és conscient dels múltiples lligams que en el decurs de la història ha tingut amb el poble espanyol, i desitja fermament mantenir-los i millorar-los en condicions de bilateralitat.
2. La República garanteix els drets de tots els catalans que, per un motiu o altre, vulguin lliurement i democràticament conservar les relacions personals i col·lectives amb els nostres germans de la península Ibèrica.

Article 86 – Nou sistema socioeconòmic

1. La República Catalana considera un objectiu prioritari que totes les polítiques internacionals i europees en l’àmbit social i econòmic es desenvolupin d’acord amb els principis fundacionals de les Nacions Unides i de la Unió Europea.
2. Per a assolir-los, caldrà que valors com la competitivitat, l’esforç, la lliure circulació de persones, mercaderies i capitals parteixin de l’axioma inequívoc de no vulnerar mai els drets fonamentals de les persones i dels pobles.
3. En aquest sentit, l’economia de mercat haurà de romandre sempre subjecta a criteris de regulació equitativa aprovats pels representants legítims dels titulars de la sobirania popular.

Article 85 – Catalunya nació de pau

1. Catalunya és un territori lliure d’exèrcit i forces armades, llevat de la policia pròpia (Mossos d’Esquadra), encarregada de la seguretat pública.
2. Els valors suprems que l’Estat republicà vol transmetre a la resta de pobles del món són la justícia social, la cultura, la pau, la lluita contra la pobresa, la protecció del medi ambient, la solidaritat, la cooperació internacional, el desenvolupament sostenible i la igualtat en drets i deures de tots els éssers humans.

Article 84 – El Fiscal General de Catalunya

1. El fiscal general de l’Estat és proposat pel Consell General del Poder Judicial, i el seu nomenament ha de ser ratificat pel Parlament.
2. Els fiscals no poden pertànyer a partits polítics ni a sindicats durant l’exercici de la seva funció, tret de les associacions professionals corresponents. La llei en fixarà el règim d’incompatibilitats.

Article 83 – El Ministeri Fiscal

1. El Ministeri Fiscal forma part del poder judicial i té com a objectiu promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic.
2. La seva intervenció pot iniciar-se d’ofici o a petició de part legitimada.
3. La llei regularà l’estatut orgànic del Ministeri Fiscal, d’acord amb el principi de jerarquia interna i autonomia de la resta de poders públics.

Article 82 – Renovació de càrrecs

1. La Sala de Garanties Constitucionals es renovarà íntegrament cada cinc anys.
2. Els seus membres no poden pertànyer a partits polítics ni a sindicats, ni tampoc poden exercir cap càrrec públic ni altres activitats professionals o mercantils.