Article 91 – Reforma de la Constitució

1. Atès que la Constitució ha d’adaptar-se sempre a la realitat social i política del país, s’estableixen els mecanismes previstos en els articles 92 i 93 per a reformar-ne el text, totalment o parcial.
2. Durant la reforma constitucional, es garanteix la continuïtat en el funcionament de tots els organismes del país.