Article 92 – Competència i quòrums per a la reforma constitucional

1. La iniciativa legislativa per a la reforma de la Constitució ha de ser aprovada per un mínim de tres cinquenes parts dels diputats del Parlament.
2. Si el projecte de reforma afecta els drets fonamentals del títol primer, caldrà una majoria qualificada de dos terços dels diputats per a ser aprovada.
3. Si es presenta una iniciativa legislativa popular de reforma constitucional, haurà de ser avalada amb un mínim del 25% dels electors amb dret de vot.