Article 93 – Referèndum popular

1. Si la reforma de la Constitució és total o inclou algun dels articles que garanteixen drets fonamentals, haurà de ser sotmesa a referèndum en un termini màxim de trenta dies una vegada aprovada pel Parlament.
2. El referèndum serà vinculant i requerirà, per a ser aprovat, una majoria simple de participació dels electors i dels vots vàlids emesos.