Articulat

A continuació tens tots els articles de la constitució. Si hi cliques els pots llegir i votar-los. També pots proposar esmenes a un màxim de cinc articles. Per poder fer una esmena es necessari estar registrat a la web.

 

PREÀMBUL  (28 esmenes)

Títol PRIMER – Disposicions generals

Article 1 – La sobirania (24 esmenes)
Article 2 – L’estat català (34 esmenes)
Article 3 – Els símbols nacionals (158 esmenes)
Article 4 – La llengua (238 esmenes)
Article 5 – La capitalitat (87 esmenes)

Títol SEGON – Drets i deures

Article 6 – Els Drets Humans (9 esmenes)
Article 7 – La igualtat (43 esmenes)
Article 8 – La dignitat i la integritat humana (44 esmenes)
Article 9 – Protecció de l’àmbit privat  (11 esmenes)
Article 10 – Protecció de la família  (42 esmenes)
Article 11 – Drets dels menors d’edat  (14 esmenes)
Article 12 – La nacionalitat (45 esmenes)
Article 13 – La llibertat religiosa (74 esmenes)
Article 14 – La llibertat personal (18 esmenes)
Article 15 – Llibertat a la pròpia imatge pública (14 esmenes)
Article 16 – La llibertat d’opinió i expressió (22 esmenes)
Article 17 – Drets d’associació i de reunió (9 esmenes)
Article 18 – Dret a la llibertat sindical i de vaga (12 esmenes)
Article 19 – Dret a l’educació (48 esmenes)
Article 20 – Dret a la investigació científica i artística (14 esmenes)
Article 21 – Dret al medi ambient (38 esmenes)
Article 22 – Dret a participar en els afers públics (25 esmenes)
Article 23 – Dret a la democràcia participativa i a la transparència (30 esmenes)
Article 24 – Dret a la revocació dels càrrecs electes (20 esmenes)
Article 25 – Tutela front de l’Administració (1 esmena)
Article 26 – Garanties i drets fonamentals (10 esmenes)
Article 27 – Pressumpció d’innocència i tutela judicial (3 esmenes)
Article 28 – Dret a la propietat privada i a l’habitatge digne (32 esmenes)
Article 29 – Dret al treball (19 esmenes)
Article 30 – Dret a protecció per malaltia i Seguretat Social (42 esmenes)
Article 31 – Deure de contribuir a les despeses públiques (13 esmenes)
Article 32 – El principi de legalitat (7 esmenes)
Article 33 – Prohibició de discriminació de la població reclusa (21 esmenes)
Article 34 – Dret a la llibertat de matrimoni (16 esmenes)

Títol TERCER – L’organització territorial i l’administració pública

CAPÍTOL I – El territori

Article 35 – Dels límits geogràfics i polítics (75 esmenes)
Article 36 – De l’organització territorial i l’administració (38 esmenes)
Article 37 – Drets dels ciutadans (3 esmenes)
Article 38 – L’equitat i la mediació en els conflictes veïnals (5 esmenes)

CAPÍTOL II – Els Poders públics i les Institucions

SECCIÓ I – El poder legislatiu

Article 39 – El Parlament (44 esmenes)
Article 40 – Funcions (0 esmenes)
Article 41 – Règim electoral (68 esmenes)
Article 42 – Drets i deures dels diputats (14 esmenes)
Article 43 – Òrgans del Parlament (1 esmena)
Article 44 – Publicitat i transparència (3 esmenes)
Article 45 – Tractats internacionals (7 esmenes)
Article 46 – Règim d’adopció d’acords parlamentaris (2 esmenes)
Article 47 – Transparència parlamentària (8 esmenes)
Article 48 – Participació democràtica en l’àmbit parlamentari (5 esmenes)
Article 49 – Iniciativa legislativa (3 esmenes)
Article 50 – Legislació d’urgència (2 esmenes)

SECCIÓ II – El Poder Executiu

Article 51 – El/a President/a (17 esmenes)
Article 52 – Règim estatutari i finalització del mandat (4 esmenes)
Article 53 – Competències presidencials (21 esmenes)
Article 54 – El/a Primer/a Ministre/a (12 esmenes)
Article 55 – El Govern (3 esmenes)
Article 56 – L’Administració de l’Estat (9 esmenes)
Article 57 – Desenvolupament territorial (4 esmenes)
Article 58 – El/la Síndic/a de Greuges (2 esmenes)
Article 59 – Sistema d’elecció dels Síndics (1 esmena)
Article 60 – Competències dels Síndics (1 esmena)
Article 61 – La Sindicatura de Comptes (3 esmenes)
Article 62 – Publicitat i transparència dels informes de la Sindicatura (0 esmenes)
Article 63 – L’oficina Antifrau (1 esmena)
Article 64 – Els governs locals (8 esmenes)
Article 65 – Competències de les corporacions municipals (3 esmenes)
Article 66 – Les Vegueries (6 esmenes)
Article 67 – La Vall d’Aran (18 esmenes)
Article 68 – Institucions fonamentals de la Vall d’Aran (1 esmena)
Article 69 – Règim electoral (1 esmena)

SECCIÓ III – El Poder Judicial

Article 70 – La justícia (6 esmenes)
Article 71 – Jurat popular (4 esmenes)
Article 72 – La Judicatura (2 esmenes)
Article 73 – Règim d’incompatibilitats (2 esmenes)
Article 74 – Els procediments judicials (7 esmenes)
Article 75 – Cooperació del Poder Executiu (2 esmenes)
Article 76 – Finançament de la justícia (3 esmenes)
Article 77 – Responsabilitat patrimonial de l’Estat (1 esmena)
Article 78 – El Consell General del Poder Judicial de Catalunya (9 esmenes)
Article 79 – El Tribunal Suprem (4 esmenes)
Article 80 – La Sala de Garanties Constitucionals (2 esmenes)
Article 81 – Competències de la Sala de Garanties Constitucionals (2 esmenes)
Article 82 – Renovació de càrrecs (2 esmenes)
Article 83 – El Ministeri Fiscal (1 esmena)
Article 84 – El Fiscal General de Catalunya (2 esmenes)

Títol QUART – Relacions exteriors

Article 85 – Catalunya nació de pau (103 esmenes)
Article 86 – Nou sistema socioeconòmic (5 esmenes)
Article 87 – Relacions de bon veïnatge amb l’Estat espanyol (25 esmenes)
Article 88 – Foment de les relacions jurídiques i polítiques (7 esmenes)
Article 89 – La moneda i el Banc Central de Catalunya (14 esmenes)
Article 90 – Relacions internacionals (16 esmenes)

Títol CINQUÈ

Article 91 – Reforma de la Constitució (4 esmenes)
Article 92 – Competència i quorums per a la reforma constitucional (8 esmenes)
Article 93 – Referèndum popular (4 esmenes)
Article 94 – Vinculació al Dret internacional (0 esmenes)
Article 95 – Revisió judicial (2 esmenes)
Article 96 – Publicació (1 esmena)
Article 97 – Garantia d’estabilitat (1 esmena)

Disposicions Transitòries

Primera (3 esmenes)
Segona (1 esmena)
Disposició derogatòria (4 esmenes)
Disposició final (4 esmenes)
Article addicional – proposa un article