Avís legal

A través del present avís, FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES (en endavant Les Voltes), amb domicili a la Plaça del Vi, 2, Girona (17004) i CIF G55188700, informa als usuaris del present lloc web sobre la seva POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Les Voltes informa que les dades de caràcter personal que, si s’escau, siguin facilitades pels usuaris a través del present lloc web, passaran a formar part dels fitxers automatitzats de dades personals el responsable del qual és Les Voltes i que es troben degudament inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Igualment, cas d’omplir qualsevol dels formularis amb les dades personals sol·licitades i acceptar el seu enviament, l’usuari AUTORITZA EXPRESSAMENT Les Voltes per a que tracti i incorpori en el fitxers automatitzats sota la seva responsabilitat aquelles dades personals facilitades, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació i/o ús dels diferents serveis que s’ofereixen o poguessin oferir-se en aquest lloc web.

Cas que en els formularis s’incloguessin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’usuari que les facilita, aquest últim haurà d’informar a aquestes persones dels extrems continguts en el present avís.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades dels camps de cada formulari, quedant l’usuari obligat a complimentar els formularis amb dades autèntiques, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Les Voltes o a qualsevol tercer com a conseqüència de complimentar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En aquest sentit, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar a Les Voltes qualsevol modificació que es produeixi en les mateixes.

Les finalitats per a les quals són emmagatzemades les dades personals recollides en l’entorn del present lloc web són gestionar la participació de l’usuari que desitgi col·laborar en la redacció d’una nova constitució pel futur estat català.

Les dades facilitades mai no seran utilitzades per finalitat diferent a les anteriorment referides, i seran immediatament cancel·lades quan deixin de ser necessàries per aquestes finalitats.

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Les Voltes és tractada amb la màxima confidencialitat, respectant en tot moment el deure de secret professional, procedint únicament a realitzar, d’acord amb la normativa vigent aplicable, les comunicacions que resultin estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats anteriorment descrites.

Tanmateix, mitjançant la present Política de Privacitat Les Voltes informa que ha adoptat els nivells de seguretat en matèria de protecció de dades personals establertes tant a la LOPD com al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada LOPD, i ha instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals incloses en els seus fitxers.

L’usuari pot exercitar, en els termes establerts a la LOPD, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les seves dades personals registrades als fitxers de Les Voltes adreçant la corresponent sol·licitud escrita, acompanyada de fotocòpia del seu DNI, al domicili de Les Voltes més amunt indicat (Plaça del Vi, 2 – 17004 Girona).

Conforme al que disposa l’article 6 de la LOPD, l’acceptació de l’ usuari per tal que les seves dades personals puguin ser tractades en la forma establerta en la present Política de Privacitat té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Les Voltes es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat d’acord al seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Les Voltes introdueix alguna modificació sobre la present avís, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement del contingut de la Política de Privacitat vigent en cada moment.

 

Informació de conformitat amb la LSSI

Als efectes del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als usuaris del present lloc web que el titular del mateix és FUNDACIÓ LLIBRERIA LES VOLTES (en endavant Les Voltes), amb domicili a la Plaça del Vi, 2, Girona (17004), amb CIF G55188700, i que figura inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número 2828.