Primera

1. El president de la Generalitat, en el moment de la declaració d’independència i fins que no s’hagi publicat aquesta Constitució, continuarà actuant com a cap d’estat en funcions.
2. Les seves tasques són les següents: a) presidir l’Assemblea Constituent; b) convocar el referèndum popular d’aprovació d’aquesta Constitució; c) representar Catalunya davant la comunitat internacional, i d) convocar eleccions legislatives i presidencials.s.

Article 95 – Revisió judicial

1. La Sala de Garanties Constitucionals no gaudeix de competència per a revisar d’ofici o a instància de part el text de la reforma una vegada aprovat en referèndum popular.
2. Cap partit polític, institució pública o de dret privat no gaudeix de legitimitat per a interposar recurs d’inconstitucionalitat prèvia contra una reforma parcial de la Constitució una vegada aprovada per referèndum pel poble..

Article 93 – Referèndum popular

1. Si la reforma de la Constitució és total o inclou algun dels articles que garanteixen drets fonamentals, haurà de ser sotmesa a referèndum en un termini màxim de trenta dies una vegada aprovada pel Parlament.
2. El referèndum serà vinculant i requerirà, per a ser aprovat, una majoria simple de participació dels electors i dels vots vàlids emesos.