Disposició final

Aquesta Constitució entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la República de Catalunya.