Article 95 – Revisió judicial

1. La Sala de Garanties Constitucionals no gaudeix de competència per a revisar d’ofici o a instància de part el text de la reforma una vegada aprovat en referèndum popular.
2. Cap partit polític, institució pública o de dret privat no gaudeix de legitimitat per a interposar recurs d’inconstitucionalitat prèvia contra una reforma parcial de la Constitució una vegada aprovada per referèndum pel poble..