Article 83 – El Ministeri Fiscal

1. El Ministeri Fiscal forma part del poder judicial i té com a objectiu promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic.
2. La seva intervenció pot iniciar-se d’ofici o a petició de part legitimada.
3. La llei regularà l’estatut orgànic del Ministeri Fiscal, d’acord amb el principi de jerarquia interna i autonomia de la resta de poders públics.