Article 88 – Foment de les relacions jurídiques i polítiques

1. Dins el marc d’Europa, l’Estat català fomentarà les relacions de tot tipus amb l’Estat espanyol, amb especial cura de les matèries en què l’interès general sigui comú.
2. Tots els tractats signats per Espanya són assumits per la República de Catalunya, d’acord amb el deure de successió, sens perjudici de ser renegociats en el futur amb les entitats supranacionals concernides.