Article 81 – Competències de la Sala de Garanties Constitucionals

1. La Sala de Garanties Constitucionals és l’encarregada de resoldre els recursos d’inconstitucionalitat i els recursos d’empara.
2. Les seves sentències són definitives, sens perjudici dels recursos que la legislació internacional preveu davant el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de la Unió Europea.
3. Les sentències es publicaran al Diari Oficial de l’Estat, i contra aquestes no s’hi podrà interposar cap recurs ordinari ni extraordinari.
4. El recurs d’empara podrà ser formalitzat per qualsevol ciutadà o persona jurídica que invoqui un dret fonamental en defensa d’interès legítim.