Article 80 – La Sala de Garanties Constitucionals

1. La Sala de Garanties Constitucionals serà formada per cinc magistrats amb competència exclusiva per a resoldre en última instància els conflictes relatius a drets fonamentals.
2. La composició de la sala es regularà per una llei específica, d’acord amb els criteris següents: un membre serà elegit per sufragi universal; un, pel conjunt de la carrera judicial i fiscal; un, pel Parlament amb majoria de tres cinquenes parts dels diputats; un, pel Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats i Procuradors de Catalunya, i un, pels síndics locals.