Article 8 – La dignitat i la integritat humana

1. La vida és inviolable. La pena de mort és expressament prohibida.
2. Ningú no pot ser sotmès a tortures o tractes degradants que menystinguin la seva dignitat com a ésser humà.
3. Tot ésser humà té dret a la llibertat personal, a la integritat física i psíquica, així com també a l’elecció del lloc de residència.
4. L’Estat vetllarà perquè tothom qui estigui en situació de necessitat o risc d’exclusió social gaudeixi d’una renda mínima garantida que li permeti desenvolupar una vida digna.