Article 7 – La igualtat

1. Ningú no pot ser discriminat per raó de sexe, ètnia, origen, creences religioses o polítiques, opinions, minusvalidesa física o psíquica, llengua, orientació sexual o qualsevol altra circumstància personal, social o cultural. 2. La institució jurídica dels aforats és considerada un privilegi inadmissible en un estat democràtic de dret, i, per tant, declarem que totes les persones són iguals davant la llei, sense distinció de cap tipus.
3. L’home i la dona tenen dret a un salari igual per un treball equivalent.
4. L’Estat garanteix el principi fonamental de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, amb especial èmfasi en l’àmbit de l’educació, el treball i l’accés als càrrecs de responsabilitat pública.