Article 78 – El Consell General del Poder Judicial de Catalunya

1. El Consell General és l’òrgan de govern dels jutges, magistrats i fiscals; serà format per deu membres i un president.
2. L’estatut orgànic d’aquest òrgan i el règim d’incompatibilitats dels seus membres, així com les funcions, seran fixats per la llei corresponent.
3. Els nomenaments, les inspeccions, la promoció i el règim disciplinari es regiran per estrictes criteris de capacitat, mèrit i antiguitat.
4. El pressupost anual del Consell General serà aprovat pel Parlament, i restarà sotmès a criteris de transparència i eficàcia.
5. Cada cinc anys serà renovat íntegrament.