Article 77 – Responsabilitat patrimonial de l’Estat

1. L’Estat respon dels danys i perjudicis ocasionats pels errors judicials o de funcionament anormal de l’Administració de Justícia.
2. Anualment es dotarà el Tribunal Suprem de la República d’un fons pressupostari específic per a poder indemnitzar les víctimes de delictes violents posat cas que el culpable hagi estat declarat insolvent, sens perjudici del dret de repetició si millorés la seva fortuna.