Article 76 – Finançament de la justícia

1. Les taxes judicials es fixaran d’acord amb la capacitat econòmica del litigant.
2. L’Estat vetllarà per tal que els recursos financers, humans i tecnològics necessaris perquè la justícia pugui dur a terme les seves funcions siguin garantits d’acord amb el principi de suficiència i optimització.