Article 75 – Cooperació del Poder Executiu

1. Les sentencies i altres resolucions fermes dels jutges i els tribunals són de compliment imperatiu. En cas d’incompliment voluntari per part de la persona física o jurídica obligada, seran executades per via de constrenyiment forçós.
2. La justí?cia és gratuïta per a totes les persones físiques que no disposin de recursos econòmics suficients, d’acord amb els paràmetres que estableixi la corresponent llei específica.