Article 74 – Els procediments judicials

1. Els procediments judicials són públics, llevat de supòsits excepcionals, prèviament establerts en la llei a fi i efecte de garantir la indemnitat de les víctimes.
2. Tots els afers s’han d’instruir preferentment de manera oral, sens perjudici de la digitalització informàtica dels actes judicials.
3. Les sentències i interlocutòries són públiques, i han de gaudir de la motivació adequada, d’acord amb els cànons constitucionals. S’han de redactar per escrit i notificar a totes les parts personades en el procés.