Article 73 – Règim d’incompatibilitats

1. Els membres de la carrera judicial no poden pertànyer a partits polítics ni a sindicats, llevat de les corresponents associacions professionals.
2. La llei fixarà el règim d’incompatibilitats establertes que afecten els membres de la judicatura durant l’exercici dels seus càrrecs. En cap cas no els podrà ser prohibit el dret a la llibertat d’expressió, d’opinió i de creació intel·lectual.