Article 72 – La Judicatura

1. Els jutges accedeixen al càrrec mitjançant concurs-oposició públic en la forma que determini la llei.
2. No poden ser suspesos, traslladats ni apartats de l’exercici de la seva jurisdicció si no és per alguna de les causes expressament recollides en la llei orgànica corresponent.