Article 71 – Jurat popular

1. Els ciutadans tenen el deure de participar en l’administració de justícia mitjançant la institució del jurat popular. La llei determinarà els afers que són competència exclusiva d’aquesta institució.