Article 70 – La justícia

1. La justícia s’administra en nom del poble pels jutges i magistrats integrants del poder judicial.
2. Els membres judicials només estan sotmesos a l’imperi de la llei, són independents i gaudeixen d’immunitat en l’exercici e les seves funcions, llevat de les responsabilitats penals o disciplinàries en què puguin incórrer.