Article 69 – Règim electoral

1. El Govern de la Vall d’Aran és elegit per mitjà de sufragi universal directe, lliure i secret en la forma establerta per la Llei electoral de Catalunya.
2. El Conselh Generau participarà en l’elaboració de totes les iniciatives legislatives que afectin el seu territori.