Article 67 – La Vall d’Aran

1. La Vall d’Aran gaudeix d’un règim jurídic especial, establert per llei del Parlament.
2. L’organització institucional i administrativa és competència exclusiva del Conselh Generau, llevat d’allò que recull aquesta Constitució.
3. La llengua pròpia i oficial és l’occità, en règim de cooficialitat amb el català.