Article 66 – Les Vegueries

1. El govern i l’administració autònoma de les comarques pertoca a la corresponent vegueria, ens format per un president i un consell compost de deu membres.
2. Les funcions de les vegueries i l’estatut dels seus membres es fixaran per una llei del Parlament, d’acord amb criteris de representació proporcional.
3. Atesa la seva demografia, la vegueria del Barcelonès disposa d’un règim especial establert per una llei del Parlament.