Article 65 – Competències de les corporacions municipals

1. Els municipis tenen competències exclusives en totes les matèries que els assigni la Llei de règim local.
2. Les funcions de les corporacions municipals es regeixen pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta Europea d’Autonomia Local, i el de suficiència financera.
3. L’ordenació i gestió del territori, l’urbanisme i la gestió d’assistència social són competència exclusiva dels ajuntaments.
4. Els plans urbanístics i la requalificació de sòl han de ser aprovats i autoritzats pel corresponent Ministeri de l’Estat.