Article 64 – Els governs locals

1. L’estructura territorial bàsica de Catalunya recolza en els municipis.
2. Les comarques són integrades per un o més municipis, en funció de la població i l’extensió geogràfica.
3. Els ajuntaments poden signar acords entre ells per a formar ens supramunicipals, amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels serveis públics comuns.