Article 63 – L’oficina Antifrau

1. El Parlament de Catalunya designarà el director de l’Oficina Antifrau, amb mandat durant una legislatura, i li assignarà la dotació pressupostària adient per a poder complir amb eficiència les seves funcions.
2. L’Oficina Antifrau té competència exclusiva en la investigació de tots els afers de presumpta corrupció política o administrativa. Tan bon punt detecti indicis racionals de criminalitat, lliurarà les actuacions necessàries, en un informe, a la Fiscalia General de Catalunya.
3. Gaudeix de plena independència i actuarà amb absoluta imparcialitat. Cap dels seus càrrecs directius no pot pertànyer a partits polítics.