Article 62 – Publicitat i transparència dels informes de la Sindicatura

1. La Sindicatura de Comptes publicarà anualment un informe amb l’exposició dels dèficits i les desviacions econòmics detectats.
2. Els partits polítics tenen el deure inexcusable de lliurar a la Sindicatura de Comptes el balanç de cada exercici, amb el detall de les despeses pressupostàries destinades a campanyes electorals.
3. Les conclusions i recomanacions de la Sindicatura de Comptes seran lliurades al Parlament i al Govern de l’Estat.