Article 61 – La Sindicatura de Comptes

1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes públics de l’Administració estatal i de la resta d’ens locals.
2. És formada per deu síndics designats pel Parlament, mitjançant acord que requereix una majoria qualificada.
3. Exerceix la seva funció de manera col·legiada i tindrà un mandat de cinc anys, renovable per cinc més.
4. Actua amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d’acord amb la llei.
5. L’estatut personal dels síndics, les incompatibilitats, les causes de cessament, així com l’organització i el funcionament de la Sindicatura, s’han de regular per llei.