Article 60 – Competències dels Síndics

1. El Parlament ha de dotar el síndic de greuges, així com els ajuntaments han de dotar els síndics locals, de l’estructura material i els recursos humans i financers necessaris per a dur a terme les seves funcions.
2. Les administracions públiques de Catalunya tenen l’obligació de cooperar amb el síndic. En cas d’incompliment reiterat, la Sindicatura podrà imposar les sancions previstes en la llei.
3. Els síndics exerceixen les seves funcions amb plena independència i objectivitat, són inamovibles i només poden ser destituïts o suspesos per les causes que prèviament estableix la llei.