Article 59 – Sistema d’elecció dels Síndics

1. Tant els síndics de greuges com els síndics locals, són persones físiques no vinculades a cap partit polític durant el seu mandat.
2. Seran escollits per sufragi universal directe, lliure i secret per un període no prorrogable de deu anys entre els ciutadans del territori respectiu.