Article 58 – El/la Síndic/a de Greuges

1. El síndic de greuges té la funció de protegir i defensar els drets dels ciutadans davant l’Administració.
14
2. És l’encarregat institucional de supervisar l’activitat de totes les administracions públiques d’arreu de l’Estat, sens perjudici de les competències exclusives assignades als síndics locals.
3. Rep les queixes i peticions de qualsevol ciutadà, i té l’obligació de donar-hi resposta en un termini màxim de trenta dies.