Article 56 – L’Administració de l’Estat

1. L’Administració de l’Estat és l’ens públic encarregat d’exercir les funcions executives atribuïdes al Govern per aquesta Constitució.
2. Es regeix pels principis d’objectivitat, defensa dels interessos generals, submissió a la llei i servei públic.
3. D’acord amb el principi de transparència, ha de fer pública, amb una periodicitat mínima anual, la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar l’eficàcia de la gestió.