Article 57 – Desenvolupament territorial

1. Les administracions públiques exerceixen les seves funcions al territori d’acord amb els principis de desconcentració, descentralització, subsidiarietat i proximitat.
2. L’estatut jurídic del personal al servei de l’Administració pública fixarà el règim d’incompatibilitats, la garantia de formació tècnica i continuada, així com també els requisits d’accés.