Article 55 – El Govern

1. El Govern és l’òrgan col·legial que dirigeix i executa l’acció política de l’Estat.
2. És integrat pel primer ministre (cap de govern) i els ministres de cada àmbit. Les funcions i competències d’aquests ministres seran regulades per una llei específica.
3. El Consell de Ministres en ple cessa quan ho fa el cap de govern.
4. Totes les normes jurídiques que dicti el Govern han de ser publicades en el Diari Oficial de la República.