Article 52 – Règim estatutari i finalització del mandat

1. L’estatut personal del president és regulat per una llei del Parlament.
2. En cas de dimissió o cessament per aprovació d’una moció de censura, denegació d’una qüestió de confiança, defunció o incapacitat permanent física o mental, es farà càrrec provisionalment de les funcions presidencials el president del Parlament, fins a una nova elecció per sufragi universal del poble.