Article 50 – Legislació d’urgència

1. El Parlament pot delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de decret llei quan concorrin raons d’urgència.
2. El Parlament ha de validar expressament els decrets llei en un termini improrrogable de seixanta dies a partir de la promulgació del decret.