Article 49 – Iniciativa legislativa

1. La iniciativa legislativa correspon als diputats, al Govern i als ciutadans mitjançant la iniciativa legislativa popular.
2. El Parlament pot delegar en les comissions legislatives permanents la tramitació i aprovació de proposicions de llei, excepte quan es tracti de lleis de reforma constitucional.