Article 48 – Participació democràtica en l’àmbit parlamentari

1. El Reglament del Parlament ha de regular les normes de procediment per a tramitar les peticions individuals o col·lectives.
2. Les iniciatives legislatives populars requereixen, per a ser admeses a tràmit, l’aval d’un mínim de 50.000 signatures de ciutadans amb dret de vot.