Article 46 – Règim d’adopció d’acords parlamentaris

1. El Parlament s’ha de trobar reunit, amb l’assistència presencial de la majoria absoluta dels diputats, per a poder adoptar acords.
2. Els acords requereixen el vot favorable de la majoria simple dels diputats presents per a ser aprovats.
3. Cal una majoria qualificada, prèviament establerta en la llei, per a poder aprovar normes que afectin drets fonamentals.