Article 45 – Tractats internacionals

1. Catalunya manté relacions d’amistat amb tots els estats democràtics i socials de dret. A fi de garantir-les, el Parlament signarà els convenis i tractats internacionals i bilaterals necessaris.
2. Una vegada ratificats i publicats en el Diari Oficial de l’Estat, formen part de l’ordenament jurídic intern.
3. Tots els tractats signats per l’Estat espanyol romandran en vigor, llevat de la decisió en contra d’una majoria qualificada de tres cinquenes parts del Parlament.
4. Catalunya assumeix tots els drets i deures derivats dels tractats i convenis esmentats.