Article 44 – Publicitat i transparència

1. El Parlament es reuneix en sessions ordinàries, amb una periodicitat mínima mensual a la qual estan obligats a assistir tots els diputats, llevat que sigui per causa de força major.
2. Les sessions del Ple són públiques, excepte en els supòsits establerts per la llei.
3. La Diputació Permanent vetllarà per la continuïtat dels poders del Parlament en els períodes entre sessions i quan hagi finit el mandat electoral, fins la constitució de la nova cambra.