Article 43 – Òrgans del Parlament

1. El Parlament té un president i una mesa elegits pel Ple.
2. Les funcions del Parlament, el procés d’elecció i el funcionament de les comissions són regulats pel Reglament de la cambra.
3. El Reglament regula també els drets i els deures individuals i col·lectius dels diputats, les formes d’intervenció en l’exercici de les seves funcions, les atribucions dels portaveus dels partits i les sancions disciplinàries en què puguin incórrer.