Article 41 – Règim electoral

1. La circumscripció electoral és la comarca.
2. La Llei electoral determina el nombre de diputats atenent a criteris de proporcionalitat i representació territorial i poblacional.
3. Cada comarca gaudirà de tants col·legis electorals com diputats li assigni la llei electoral vigent.
4. La llei regularà els criteris específics de proporcionalitat, a fi i efecte d’evitar que una sola llista o un sol partit puguin assolir la majoria absoluta dels escons.
5. Les llistes electorals seran obertes, i els electors podran votar indistintament qualsevol dels candidats, fins al nombre màxim predeterminat per la llei.