Article 40 – Funcions

1. Exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l’Estat, impulsa i controla l’acció política del Govern.
2. Gaudeix de plena autonomia organitzativa, financera i disciplinària.
3. Elabora i aprova el seu reglament intern, el pressupost i l’estatut del personal administratiu.