Article 39 – El Parlament

1. El Parlament és l’únic titular de la representació sobirana del poble de Catalunya.
2. Consta d’una sola cambra amb cent cinc diputats elegits per sufragi lliure universal, d’acord amb els requisits establerts en la Llei electoral.
3. Cada cinc anys serà renovat íntegrament. Cap diputat no podrà presentar-se més de dues legislatures seguides.
4. Els diputats gaudeixen de plena immunitat parlamentària i, en conseqüència, no poden incórrer en cap responsabilitat jurídica pels actes i expressions que duguin a terme en l’exercici de les seves funcions.