Article 38 – L’equitat i la mediació en els conflictes veïnals

1. La voluntat de conciliació i mediació entre les persones que resideixin al municipi quan es produeixi algun conflicte de convivència serà la clau de volta de l’actuació dels síndics locals.
10
2. En l’exercici de la seva funció, els síndics locals gaudeixen de plena independència en relació amb la resta de poders públics, en especial, de l’ajuntament del seu municipi.
3. Durant el període de mandat, els síndics no poden exercir cap altre càrrec polític, especialment de direcció dels partits en els quals militin.
4. La durada mínima del mandat serà de tres anys, i la màxima, de cinc anys, sense que es puguin presentar a la reelecció.
5. El càrrec de síndic no serà retribuït, sens perjudici del deure de la corporació local de dotar-ne l’oficina convenient, amb els mitjans humans i materials necessaris, així com de sufragar les despeses inherents a la seva funció.